Our dealership team - Bentley Hanoi Service

ÔNG. PHAN MẠNH HÀ
ÔNG. PHAN MẠNH HÀ
Tổng Giám Đốc
+84 90 351 15 48
ÔNG. VŨ TRƯỜNG PHONG
ÔNG. VŨ TRƯỜNG PHONG
Trưởng phòng Dịch vụ Sau bán hàng
+84 362 000 555
ÔNG. NGUYỄN THẾ CHIẾN
ÔNG. NGUYỄN THẾ CHIẾN
Tư vấn dịch vụ
+84 33 260 7889